УСЛОВИЯ НА ИГРАТА 
"Play for Multipor"
 
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


1. Играта "Play for Multipor" (наричана по-долу "Игра/та”) се организира от „Ксела България” ЕООД, ЕИК: 831561338, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Кремиковци, кв. Кремиковци (наричано по-долу „Ксела България”).
Условията на Играта (наричани по-долу “Условия/та”) ще намерите на интернет адрес www.multiporgame.info. Информация за Играта може да получите и на телефонен номер +359 884 0315 96 (разговорът се таксува съобразно тарифния Ви план).

Линк към играта във Фейсбук: https://www.facebook.com/ytong.bulgaria/app/486928661747205/
Линк към играта за мобилни устройства: https://www.multiporgame.info


2. Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват

3. В Играта могат да участват всички физически лица над 18 г., с местожителство в Република България, с изключение на служителите на „Ксела България‘‘, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи). 

4. Играта е с продължителност от 17.08.2018 г. до 15.11.2018 г. и се организира и провежда на територията на Република България.
 
II. УЧАСТИЕ В ИГРАТА


5. Желаещите да участват в Играта следва да качат (upload) на фейсбук страницата на „Ксела България‘‘ (https://www.facebook.com/ytong.bulgaria/app/486928661747205/) снимка на своята вече съществуваща жилищна сграда или 3D визуализация/архитектурна фасада на своята жилищна сграда, която е в процес на строителство или най – малко с одобрен архитектурен проект. За целите на Играта жилищна сграда означава такава съгласно дефиницията по Закона за устройството на територията. При качване (upload) участниците следва също така да предоставят своя електронна поща за контакт. Снимката/визуализацията следва да бъде във файлов формат ‘’jpg’’ или ‘’png’’и размер на файла до 5 МВ. Всеки участник може да качи само по една снимка. Снимката не следва да съдържат образи на хора и други лични данни на лица. Жилищната сграда, чрез която участник има право да участва в Играта, следва да е разположена на територията на Република България и да отговаря на следните условия: 
- да се състои от най-много три жилища, съгласно дефиницията по Закона за устройството на територията;
РЗП до 350 m²;
- за съществуващи сгради - да не е изпълнена топлоизоалционна система;
- за сгради в проект да е предвидено изпълнение на външна топлоизолационна система.  

6. За съществуващи сгради участниците имат право да качват само реално заснети снимки на истинския обект без дигитална или друга обработка, съответно реални 3D визуализация/архитектурна фасада за истински обекти в процес на строителство, които са част от одобрения архитектурен проект. Участниците нямат право да качват изкуствено създадено или изкуствено модифицирано изображение на съществуващата сграда, чрез използването на специализиран софтуер или други методи. „Ксела България‘‘ едностранно преценява дали дадена снимка (или 3D визуализация/архитектурна фасада) е реална или не, включително има право да изпрати свои представители на място, на адреса на обекта за проверка дали сниманата жилищна сграда съществува, както и да провери архитектурните книжа на жилищната сграда в процес на строителство.

7. Приемането на общите условия се счита за декларация от страна на участника, че е автор/носител на авторските права върху всяка снимка, която качва на фейсбук страницата на „Ксела България‘‘, съответно е автор/носител на авторските права или има правото да използва (в т.ч. за целите на Играта) 3D визуализацията/архитектурната фасада, която качва на фейсбук страницата на „Ксела България‘‘. Участникът декларира, че не е отстъпвал изключителното право за използване върху качваните от него снимки, съответно 3D визуализации/архитектурни фасади на трети лица. С качването на съответната снимка участникът отстъпва на „Ксела България‘‘ правото да използва снимката, съответно 3D визуализацията/архитектурната фасади, в т.ч. възпроизвеждане, разпространение сред неограничен брой лица на оригинал или екземпляри, излъчване по безжичен път, предаване и препредаване по кабел, публично показване, преработка, предлагане по безжичен път или по кабел на достъп до неограничен брой лица до снимките (съответно 3D визуализацията/архитектурната фасади) или части от тях по начин, който позволява достъпът да бъде осъществяван от място и по време избрани индивидуално от всяко лице. Ксела България не дължи възнаграждение на участниците, във връзка с използването на качваните от тях снимки, съответно 3D визуализации/архитектурни фасади.

8. Участието в Играта не е свързано със закупуването на стоки/услуги, в т.ч. от „Ксела България‘‘. 

9. В Играта не се допуска качване на снимки, съответно 3D визуализации/архитектурни фасади, които: противоречат на закона, добрите нрави и обществения ред; с еротично и/или порнографско съдържание, нецензурни и/или обидни текстове и изображения, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и други подобни; които са с друга тематика, извън жилищна сграда на участник; които не отговарят на други изисквания съгласно Условията. Всякакви снимки, съответно 3D визуализации/архитектурни фасади, които не отговарят на изискванията ще бъдат премахвани незабавно без „Ксела България‘‘ да дължи обяснения или да дава предупреждения на участниците. В случай че снимка на участник е премахната поради несъответствие с Условията, участникът може да качи нова снимка.

10. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, като за целта е необходимо да изпрати e-mail с текст „Моля, прекратете участието ми в Играта.” на tsvetelina.atanasova@xella.com.

11. „Ксела България’’ има право да прекрати участието на даден участник в Играта в случай на нарушаване/неспазване на Условията.
 
III. НАГРАДИ И СХЕМА НА ИГРАТА


12. Печелившите от Играта се определят на база гласуване от посетителите на фейсбук страницата на „Ксела България’’, както е посочено по-долу в Условията. 

13. Наградите от Играта са:
13.1. Една голяма награда - външна топлоизолационна система с минерални плочи Multipor (системата включва: минерални топлоизолационни плочи Multipor, аксесоари, крайно покритие и разтвор за лепене и измазване), в количество необходимо за външно изолиране на жилищната сграда на спечелилия, чрез която е спечелена наградата. Във всички случаи наградата е ограничена от гледна точка на количество материали, като максималното количество, което може да бъде спечелено е на стойност до 15 000 лв. с ДДС включително (съгласно ценовата листа на „Ксела България‘‘ 2018 – https://www.ytong.bg/bg/docs/Price_list_2018_BG.pdf). „Ксела България‘‘ не носи отговорност, ако максимално допустимото за спечелване количество материал не е достатъчно за изпълнение на външната изолация на жилищната сграда на спечелилия. 
13.2. Допълнителни награди – общо 20 броя, изразяващи се в 15% отстъпка (от ценовата листа на „Ксела България‘‘ 2018 – https://www.ytong.bg/bg/docs/Price_list_2018_BG.pdf) при закупуване на минерални плочи Multipor, произведени от „Ксела България‘‘  . Отстъпката е валидна от момента на обявяване на наградените до 30.06.2019 г. Ако отстъпката не бъде изолзвана до 30.06.2019 г., същата се губи - наградата не се предоставя на друг участник и „Ксела България‘‘ не дължи предоставянето й. Отстъпката се получава на място, при закупуване на съответните продукти от съответния търговец и не се отнася за закупуване на: аксесоари, крайни покрития и разтвор за лепене и измазване - „Ксела България‘‘ допълнително ще се свърже със спечелилия участник за разяснения къде и как точно може да бъде получена отстъпката.

14. Участниците, които ще спечелят награда от Играта ще бъдат избрани от посетителите на фейсбук страницата на „Ксела България‘‘ чрез гласуване за всяка от качените снимки, съответно 3D визуализации/архитектурни фасади на жилищните сгради на участниците. Гласуването се извършва посредством натискане на бутона „Like” (“Харесване”) за конкретна снимка.

15. Голямата награда от Играта съгласно т. 13.1 от Условията се предоставя на участника, който е събрал най-много харесвания за своята снимка, съответно 3D визуализация/архитектурна фасада към 24:00 ч. на последния ден на Играта. В случай че към посочения час има двама или повече участника с еднакъв брой най-много гласове, за определянето на печеливш, „Ксела България‘‘ ще извърши теглене, измежду тези участници с еднакъв брой най-много гласове, в присъствието на нотариус, като от тях се изтеглят един или повече (в зависимост от броя участници с еднакъв брой гласове) като 1-ва, 2-ра и т.н. резерва за спечелване на наградата.

Допълнителните награди от Играта съгласно т. 13.2 от Условията се предоставят на 20-те участника, събрали най-много харесвания за своята снимка към 24:00 ч. на последния ден на Играта, след спечелилия голямата награда. В случай че към посочения час последното 20-то място, даващо право на допълнителна награда се заема от двама или повече участника с еднакъв брой харесвания, то всички тези участници с еднакъв брой харесвания печелят допълнителна награда.

16. Обявяването на победителите ще стане, чрез фейсбук страницата на „Ксела България‘‘ и на интернет адрес http://www.ytong.bg, в срок до 7 (седем) работни дни от края на Играта – по технически причини срокът може да бъде по-дълъг. „Ксела България‘‘ ще се свърже с победителите на предоставената електронна поща за връзка. „Ксела България‘‘ не носи отговорност за грешни, неверни и/или неточни координати, предоставени от участниците. Всеки от победителите следва в срок до 5 (пет) дни да потвърди по електронна поща на „Ксела България‘‘, че желае да получи съответната награда. 

17. Голямата награда ще бъде доставена до спечелилата жилищна сграда за сметка „Ксела България‘‘, като спечелилият следва да заяви доставката на наградата в срок до 15.04.2019 г. и да осигури получаването й в срок до 30.04.2019г. Спечелилият участник следва да постави спечелената външна топлоизолационна система върху жилищната си сграда в срок до 30.06.2019 г. 

18. В случай че участникът, спечелил голямата награда не може да бъде открит на посочените от него контакти и/или не потвърди получаването на наградата съгласно т. 16 от Условията, тя се предоставя на участника, изтеглен като 1-ва резерва съгласно т. 15 от Условията. Ако са налице условията по предходното изречение и за участника, изтеглен като 1-ва резерва, наградата се дава съответно на следващата резерва и т.н. Ако са налице условията по изречение първо за всички изтеглени резерви или ако няма изтеглени резерви, то наградата се дава на следващия участник в Играта с най-много харесвания.

18.1. В случай че участник, спечелил допълнителна награда, не може да бъде открит на посочените от него контакти и/или не потвърди получаването на наградата съгласно т. 16 от Условията, тя се предоставя на следващия участник, събрал най-много харесвания.

18.2. Един участник може да спечели само една награда от Играта – само голямата награда или само една допълнителна награда. 

18.3. В случай че спечелил участник не заяви доставката на голямата награда, съответно не осигури получаването й в сроковете по изречение първо на предходната т. 17 от Условията, участникът губи правото да получи наградата. В този случай наградата не се предоставя на друг участник и „Ксела България‘‘ не дължи предоставянето й.

19. Във връзка с участието си в Играта участниците изрично се съгласяват за следните условия, в случай на спечелване на голямата награда от Играта:

1. Поставянето на изолацията се извършва от самия спечелил или наети от него лица, като „Ксела България‘‘ не поема никакви ангажименти в тази връзка (в т.ч. не осигурява инструменти, материали, извън наградата и други подобни). „Ксела България‘‘ осигурява само присъствието на обучен демонстратор за период от 4 /четири/ дена (до 2 часа на ден най-много) по време на работата по поставянето – конкретните дати и часове за присъствие на демонстратора се съгласуват допълнително.
2. Наградата може да бъде използвана само за жилищната сграда, чрез чиято снимка е била спечелена. В случай на използване на наградата за друг обект, „Ксела България‘‘не дължи осигуряване на демонстратора по предходната подточка 1. 
3. След приключване на поставянето на изолацията в жилищната сграда на спечелилия участник, последният следва да предостави възможност „Ксела България‘‘ да направи снимки на къщата, каквито намери за добре. Спечелилият участник дава съгласието си така направените снимки да бъдат използвани от „Ксела България‘‘ за рекламни цели, в т.ч. да бъдат  публикувани на интернет страници, списания, каталози, брошури, реклами от всякакъв формат и други подобни.
 
IV. ДРУГИ


21. Не се допуска размяна на наградите  от Играта с тяхната парична равностойност и/или срещу други стоки/услуги, и/или други ваучери. 

22. Забранено е използването на всякакви методи (в т.ч. чрез специализиран софтуер), които по един или друг начин добавят гласове за снимки "автоматично", вместо посетителите/участниците.

23. „Ксела България‘‘ не е длъжно да води кореспонденция и обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

24. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между „Ксела България‘‘ и участници в Играта, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие споровете ще се решават пред компетентните държавни органи.

25. „Ксела България‘‘ не носи отговорност за евентуална временна недостъпност на фейсбук страницата на „Ксела България‘‘, невъзможност за качване на снимки, невъзможност за гласуване за дадена снимка и всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

26. „Ксела България‘‘ има право да допълва и/или изменя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на фейсбук страницата на „Ксела България‘‘.

27. „Ксела България‘‘ си запазва правото да промени началната дата, периода и продължителността на Играта. Новите срокове ще бъдат посочени на фейсбук страницата на Ксела България.

28. „Ксела България‘‘ има право по всяко време да прекрати Играта, обявявайки това на фейсбук страницата на „Ксела България‘‘, в случай че прецени това за необходимо според обстоятелствата. В случай че Играта бъде прекратена „Ксела България‘‘ не дължи никакво обезщетение на участниците в Играта.

29. „Ксела България‘‘ не носи отговорност, ако поради каквито и да е причини спечелената награда от Играта не може да бъде използвана за еднофамилната къща на спечелилия участник. „Ксела България‘‘ не носи отговорност за некачествено или неправилно поставяне на външната изолация от страна на спечелилия участник или за произтекли от това вреди и разходи.


УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИГРА „Multiporgame.” (Играта)

Ние, от „Ксела България” ЕООД, ЕИК: 831561338, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Кремиковци, кв. Кремиковци, се ангажираме да осигурим защита на личните Ви данни и да спазваме приложимите закони за защита на личните данни, по-конкретно Общия регламент на ЕС относно защитата на данните („ОРЗД”) като администратор на лични данни. 

Данни за контакт с нас във връзка със защитата на личните данни: 
Цветелина Атанасова, tsvetelina.atanasova@xella.com, +359 2 819 33 44

Кои данни се обработват от нас?

Личните данни, които обработваме във връзка с участието Ви в Играта включват име, фамилия, e-mail, телефон, адрес на еднофамилната къща, снимка на еднофамилната къща, с която заявявате участието си в играта, кореспонденцията помежду ни във връзка с Играта, евентуално Ваши коментари или изявления, които правите на Facebook страницата и други. Участвайки в Играта ние потенциално бихме имали достъп до Вашия Facebook профил, но ние не възнамеряваме да го използваме, освен за връзка с Вас – ако се налага. 

За какви цели и на какво правно основание обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме Вашите лични данни с цел осъществяване на Играта и Вашето участие в нея. Обработваме Вашите лични данни на основание нашите легитимни интереси да осъществим Играта, като по този начин популяризираме нашата търговска дейност и нашите продукти и услуги. В същото време обработваме Ваши лични данни и с оглед на необходимостта да изпълним задълженията, които сме поели чрез Условията на Нграта /например, да Ви предоставим награда, ако спечелите, да осигурим участието Ви в играта съгласно нейните условия/. Приложими са и законови задължения – например съгласно Закона за счетоводството.   

Кой има достъп до личните данни?

Служители на Ксела България, които администрират Играта. 
Ако и доколкото е позволено от закона и се налага във връзка с вътрешно-отчетни дейности необходима информация за Вас би могла да се предоставя на свързани дружества в състава на Xella Group.
Доставчици на услуги, предоставящи определени услуги на базата на конкретни договори с нас, които евентуално включват обработване на лични данни, както и одобрени подизпълнители на нашите доставчици на услуги;

Частни или държавни органи, до степента, до която сме длъжни да предадем Вашите лични данни на базата на наложено ни правно задължение;

Публикуваните от Вас снимки, както и информация за Вас /във връзка с Вашия Facebook профил/, коментари и други, ще бъдат видими от всички лица, които имат достъп до Facebook страницата на Ксела България. Ако това Ви притеснява, моля не участвайте в Играта.

Ние, Ксела България, не можем да гарантираме как Facebook обработва Вашите лични данни, с оглед на което Ви препоръчваме да се запознаете с Политиката относно личните данни на Facebook и да вземете сами решение дали желаете да участвате в Играта, имайки предвид, че тя се осъществява на страницата на Facebook.   

Използваме ли автоматизирано вземане на решения?

За целите на Играта ще се извършва автоматизирано преброяване на гласовете за съответните снимки – чрез функционалността на Facebook.  

Данните прехвърлят ли се в държави извън ЕС/ЕИП?

Личните данни, които ще обработваме извън Facebook, ще се обработват от Ксела България само в рамките на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство; ние не възнамеряваме да прехвърляме лични данни в други държави („трети държави”).

За какъв срок се съхраняват Вашите данни?

Обикновено съхраняваме лични данни, докато имаме легитимен интерес от запазването на такива данни, като се въздържаме от допълнителното им обработване, освен ако това не е в интерес на субектите на данни.

Дори и без легитимен интерес, можем да продължим да съхраняваме данните, ако е налице правно задължение (напр. за спазване на законосъобразно задължение за съхранение на данни). Личните данни се заличават и без да е необходимо субектът на данни да предприеме каквото и да е действие в това отношение, веднага щом по-нататъшното им задържане вече не е необходимо за целите, за които данните са били събрани или обработвани по друг начин, или ако по-нататъшното им задържане не е позволено от закона.

Ако се изисква съхранение на лични данни, за да се спази дадено правно задължение, тези данни следва да се пазят до края на съответния период на задържане. Ако личните данни се обработват само, за да се спази дадено правно задължение за задържане, достъпът до такива данни обикновено е ограничен, така че данните да са достъпни само ако това е необходимо за целите на съответното задължение за задържане.

Какви са правата на субектите на данни?

Всеки субект на данни може

да поиска достъп до своите лични данни, чл. 15 от ОРЗД;
да поискате поправка на неверни лични данни, чл. 16 от ОРЗД;
да поиска изтриване на своите лични данни, чл. 17 от ОРЗД;
да поиска ограничаване на обработката на своите лични данни, чл. 18 от ОРЗД;
да упражни правото на преносимост на данните, чл. 20 от ОРЗД;
да възрази срещу обработването на своите лични данни, чл. 21 от ОРЗД.

Можете да заявите желанието си да упражните гореспоменатите права пред нас, като ни уведомите чрез данните за контакт, посочени в началото на настоящата информация за защита на данните.

В случай на допълнителни въпроси, можете да се обърнете и към нашия координатор за защита на данните.

Освен това имате право да подадете жалба относно обработването на Вашите лични данни в компетентния надзорен орган, чл. 77 от ОРЗД. За България това е Комисията за защита на личните данни. 

 

НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА НЕВЕРОЯТНИТЕ
КАЧЕСТВА НА MULTIPOR ТУК
>>>>>>